dek 21, 2019 23:47 Asia/Tehran
  • Hağğə məhkəmədə sionist rejimi cinoyəton təğib bəbe.

Fələstin Muxtar təşkilat Hağğə məhkəmədə sionist rejimi canqi cinoyəton barədə məhkəmə dəvoniye ğəroli qıləy muhimm və çokə hərəkət bə hisobış varde.

Im ğərol Həmas və Saf təşkilati diğğət və mısbət nəzəon bəştə tərəf tələbış karde.

İşğali sərzəminon xusosi Ğəzzədə sionist rejimi cinoyəton bois bıə ki tojədən Hağğə məhkəmə ali Pukoro Fato Bensoda ım cinoyətkorə rejimi canqi cinoyəton barədə təhğiğon bino bey barədə xəbə bıdə.

Əmmo xəbə ome ki işğaliyə əraziədə sionist rejimi cinoyəton dəvom kardedə və tojədən Yəhodion bə Fələstinıjon huccum kardəşon.

Sionist rejimi hərbi təyyarəon həm ijən bə Ğəzzədə bıə muğavimət qrupon hərbi bazaon həmlə kardışone.

Ğəzə tanqədə oqarde həx nomo bıə 85-nə aksiyaədə həm çandə ğeyri hərbi sionist rejimi repressiv hərəkəton iyən həmləon vasitə zəxmin bıən.

təğ

komment