Jan 03, 2020 13:44 Asia/Tehran

Qeneral mayor Suleymani şəhodət qıləy canqi cinoyət be

Qeneral mayor Ğasim Suleymani ki de İraği dıvləti rəsmi dəvət bə ım kişvər səfərış kardə be, zinə şəv, Bəğdad airporti ətrofədə de Amerkə terroris iyən təcavuzkorə ğıvvon həvo həmləon(de vertəliyoti) şəhid be.

komment