Jan 05, 2020 15:05 Asia/Tehran
  • Vartan Voskaniyan: qeneral Suleymani şəhodəti bəpeştə İroni milləti vəhdət ve bə.

Ermənistanədə İron şınasi korsi rəis,qeneral Suleymani şəhodətış nakonəsə ve bə İroni milləti vəhdəti ve be boisış zınə.

Ermənistanədə İron şınasi korsi rəis,qeneral Suleymani şəhodətış nakonəsə ve bə İroni milləti vəhdəti ve be boisış zınə.

Bə telerədyo aqentəti zinə xəbon əsosi Vartan Voskaniyan votışe:qeneral Ğasım Suleymani qıləy ğəhrəmanə şəxsiyyət be,qıləy foğəladə çokə inson ki İroni həmmə qruponədə bıə cəmaət əvışon ve pidə be.

Vartan Voskaniyan votışe:İroni məmləkətdə həmmə de iyandı həm dıl bən və ım qeneral Suleymani şəhodəti nəticədəy.

 

təğ

komment