Jan 12, 2020 13:59 Asia/Tehran
  • Amerkə 2 qılə terroristə hərbiçiyonku Əfğanistanədə bə həlokət rəsən.

Əfğanistanı cənub hissədə,Amerkə terroristə hərbiyə maşini roədə noə bə bomba tıpe nəticədə 2 qılə Amerkəvıjə terroristonku bə həlokət rəsedən.

Əfğanistanı cənub hissədə,Amerkə terroristə hərbiyə maşini roədə noə bə bomba tıpe nəticədə 2 qılə  Amerkəvıjə terroristonku bə həlokət rəsedən.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Nato mətboatiyə mərkəz zinə təsdiğış kardə ım tıpımonədə ki Əfğanistanı cənub Ğəndıhar vilayəti Dənd nomo bıə şəhristanədə təşkil bə Amerkə 2 qılə təcavuzkarə hərbionku həm yarəjə bən.

Əfğanistanı əmniyətiyə mənbəon nako ım məmləkətdə əcnəbion qıləy hərbiyə maşini tıpeku xəbəşon doə be,əmmo bə çəy tələfati ədəd işarəşon kardə nıbı.

Talebanı qrup ım tıpımoni məsuliyəti bə qi qətedə.

 

təğ

komment