Jan 17, 2020 11:41 Asia/Tehran
  • sionist rejimi bə Ğəzzə şimal hissə hucum

Sionist rejimi hərbiyə vertəliyot de 3 qılə rəket,Ğəzzə şimal hissədə Fələstinı muğavimət ğıvvon mərkəzonku qıleni hədəf qətedə

Sionist rejimi hərbiyə vertəliyot de 3 qılə rəket,Ğəzzə şimal hissədə Fələstinı muğavimət ğıvvon mərkəzonku qıleni hədəf qətedə.

Desbə ısət çı həvoiyə hucumi ehtimaliyə ziyanonku heç qılə məlumat nəşr bə ni.

Bə Fələstinı aqentəti xəbon əsosi sionist rejimi hərbiyə təyyarəon zinə şanqo həm Ğəzzə şimal ğərb hisəşon bombardımon karde və məntəğədə çandə qılə ğeyre hərbiyə binaşon viran karde.

Sionit rejim iddaş kardə ki ım hucumon,bə işğaliyə sərzəmini çan qılə ğandə bə rəketi cəvobədə əncomışon doə.

 

 

təğ

komment