Jan 18, 2020 11:45 Asia/Tehran

Yanvari 5 İraqi Parlament bə ım kişvəriku Amerkə hərbiçion xaric bey sədoş do.

Yanvari 5 İraqi Parlament bə ım kişvəriku Amerkə hərbiçion xaric bey sədoş do.

Im loyhə İrağədə Amerkə terror əməliyoti əncom bey bəpeşt təsdiğ be.

Amerkəku İraği pidəşe ta ım ğanuni icra bıko.

Əmmo Amerkə çı İraği ım tələbi rəddış karde.

Trump votəşe: bə İrağ vığandə heyəton bəpe bə çəmə stratejik mıttəfiğ nomi, vey çokə həmkarətion barədə muzakirəş bıbu, nə çəmə hərbiçion xaric bey barədə.

Trump votışe: “əmmo əmə çand milyard dollar əyo moyəmon noə. Az voteydəm ki əmə fəğət şıməku pul sıe zəmoədə İraği tərk bəkamon. əqər əmə İraği tərk kəmon şımə bəpe bo səfarətxonəon pul bıdənən, şımə bəpe çəmə xarcon xoto bəmə pul bıdənən. çoknə pidəyone pul cəm kənən? çok! ısət çəmə ixtiyorədə İraği vey pulon heste. ısət çə pulonku 35 milyard dollar qıləy hisobədəy! və az jığo fik kardəm ki əy bəmə doey xoto əvon rozin! vəilla əmə əyo bəmandemon.”

Amerkə çı İraği vey ali fərmondə Əbu Məhdi Əlmuhəndesi de İronıjə məşhur qenerali Ğasım Suleymani ba həm şəhidış(terror) karde.

Amrkə 2003-ə sori bə İrağ həmləş karde.

Im həmlədə çand həzo çı İraği ğeyri hərbiçiyon kışte və ım kişvər vironə be.

Amerkə hərbiçiyonku 5000 nəfər ısət İrağədən.

İraqi Parlamenti sədo bəpeştə ısət ım kişvərədə Amerkə hərbiçiyon iştirok bənə işğal bə hisob beydə.

 

təğ

komment