Jan 18, 2020 23:34 Asia/Tehran
  • Zərif: Ukrayna sərneşin təyyarə suğuti ğəmqinə hadisəku bəpe siyasi istifodə nıbu.

İroni xarıci vəzir zinə şəv qıləy Twitter mesajədə bə Məsğətədə de Kanada xarıci vəziri vindemon işorəş karde və votışe: 2 tərəf ım vindemonədə ruzi bıən ta Ukrayna sərneşin təyyarə suğuti hadisə barədə xususi kıştə bıə kəson texniki iyən huğuği məsələonədə bə həmkarion səth və miğdori əlovə kon.

Zərif təkidış karde: İron və Kanada koşınason ım vindemoni bəpeştə mıştərik koon əncom bıdan əmmo muhimm məsələ ıme ki hadisəku siyasi sue-istifodə nıbu və həmmə tərəfon çı mardə kəson ailəon doği kam karde fikədə bıbun.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot həm zinə həmmə tərəfonku dəvətış karde ki bənə Ukrayna sərneşin təyyarə insoniyə ğəmqinə hadisəku siyasi hədəfon bənav barədə xoto istifodə nıkon.

Çaşambə Yanvari 8 Ukrayna sərneşin təyyarə ki Tehroniku pəredə be, de insoniyə xəto suğutış ka və çəy həmmə sərneşinon mardən.

147 nəfər təyyarə sərneşinon İronıj və co kəson çı Ukrayna, İsveç, Kanada, Əfğanıstan və Beritaniya şəhrvandon bin.

Isət İronədə muxtəlif təşkilaton iyən siyasi, hərbi və huğuği qrupon hadisə əsliyə illəti barədə təhğiğ kardedən.

komment