Jan 19, 2020 13:45 Asia/Tehran

İron de 13 qılə ballestik rəketi bə Eynul-Əsəd baza həmləş karde.

Yanvarə manqi 8 ədə İron bə İrağədə bıə Amerkə hərbi baza həmləş karde.

İron de 13 qılə ballestik rəketi bə Eynul-Əsəd baza həmləş karde.

Amerkə Ğasim Suleymani terror karde bəpeştə ım İroni zumandə reaksiya be.

Əvvəl Amerkə bəyonış karde ki ım həmlə be tələfot be.

Trump voteşe: İroni həmlədə bə hiç qılə Amerkə əskəron zərəl-zion rəsə ni! ım həmlə be tələfot be, çəmə əskəron səlomətədən, ım həmlə fəğət tikəy bə çəmə baza xəsorətış varid karde.

Əmmo ısət oşko be ki, Amerkə 11 qılə əskəron ciddi zəxmin bıən.

Bə rəsmi raporti əsos zəxmi bıə kəson bə Almaniya iyən Kuveyti bardəşone.

Şayəd ım həmlə barədə məlumati senzurə kardeyku hədəf ıme ki bə Trump bə dumo pekırey icozə bıdə ta vəziyət behronin nıbu. əmə çand ruje ki CNN kanalədə veyə zərəl-ziyanon barədə raporton vindedəmon.

Bə ğərbi mediaon iddio əks ım hərbi baza kamilən xərob be.

Isət çand qılə xəbə mənbəon bə Eynul-Əsəd harbi baza daxil bıən iyən xərob bıə vırəon barədə raporton muntəşir kardən.

 

təğ

komment