Jan 20, 2020 23:54 Asia/Tehran
  • İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot: qeneral Suleymani terror çı Amerkə stratejikə xəto be.

İroni xarıci vəziri siyasi muavin votışe: Amerkə İroni məşhurə qeneral şəhid Ğasım Suleymani terror karde, asiya ğərb və Fars dıyoədə yolə əvəzon icodış karde.

Bə İrna raporti əsos Seyed Əbbas İrağçi Tehronədə bıə Hac Ğasım Suleymani terrori bəpeştə məntəğə təhəvolat və uzvon nomo iclosədə votışe: şəhid Suleymani terror muğavimət cəhbədə ənqizəon ziyodış karde və əvoni ki ım hadisəku vey xoşhalin oğo bıbun ki qeneral Suleymani şəhadət hukmən muğavimət cəhbə zumandəti bois bəbe.

İrağçi təsdiğış karde: de ım terrori muğavimət cəhbədə bıhran icod ni bəbe bəlkəm muğavimət cəhbə silah və hədəf ya xot iddeoloqiya iyən fərmondəti de şiddəti ziyod be.

İroni Sepahe Ğuds təşkilati nakonə fərmondə Qeneral mayor Ğasim Suleymani ki de İraği dıvləti rəsmi dəvət Yanvari 3 bə ım kişvər səfərış kardə be, Bəğdad airporti ətrofədə de Amerkə terroris iyən təcavuzkorə ğıvvon həvo həmlə və de İraği Həşdu-Şəəbi muğavimət təşkilati muavin Əbuməhi-Əl-Muhəndis bə ico şəhid be.

Im terroristiyə həmlədə 4 nəfər çı İron və 4 nər çı İraği hərbion həm şəhid bıən.

təğ

komment