Jan 21, 2020 11:48 Asia/Tehran
  • Ermənistanı kırdon bə Tırkiyə zid aksiya.

Ermənistanədə sakin bə kırdon,Tırkiyə silahinə ğıvvon bə İraği şimal ğərb Səncarı kırdə şəhri hucumi etiraz kardeyu İrəvani cumhuri meydonədə cəm bedən və ım şəhrədə desbə İ bə milləton təşkilati dəftərxonə mitinq bərpo kardən

Ermənistanədə sakin bə kırdon,Tırkiyə silahinə ğıvvon bə İraği şimal ğərb Səncarı kırdə şəhri hucumi etiraz kardeyu İrəvani cumhuri meydonədə cəm bedən və ım şəhrədə desbə İ bə milləton təşkilati dəftərxonə mitinq bərpo kardən.

Etirazəkon Tırkiyə siyasiyə kırdə zindoni Əbdullah Ocalan iyən 4 qılə fəəalə kırdi şikilon ki yanvari 15 minnə ruji Tırkiyə bə Səncar hucum bardeədə kıştə bə bin ,bə dastışon qətə be.

Etirazəkon peşo Tırkiyə bə kırdon hucum barde məhkum kardeyu bə İ bə milləton təşkilati nımayəndon qıləy  məktobışon təhvil do.

 

təğ

komment