Jan 22, 2020 23:51 Asia/Tehran
  • Ğəfğaz iyən mərkəzi Asiya koonədə İron və Rusiyə əloğəon dəvom peydu bəkay.

Moskvaədə İroni tojə səfir iyən Rusiyə xarıci vəziri Ğəfğaz iyən mərkəzi Asiya koon muavin bə 2 qılə kişvəri miyono həmkari muzakirəon dəvom təkid kardışone.

Kazim Cəlali zinə de Anderi Rodnekov vindemonədə 2 tərəfi əloğəon, Əfğanıstan, Kaspi dıyo və mərkəzi Asiya iyən Ğəfğaz mıvzoon barədə sohbətış karde.

Rusiyə xarıci vəziri muavin həm ım iclosədə təkidış karde ki İron məntəğədə vey muhimmə kişvəre ki dəy əloğəon hevuj karde fikədəmon.

İron səfir ım vindemonədə bə Asiya ğərb məntəğə vəziyəti işorəş karde və votışe: Tehron-Moskva bəpe muxtəlif məsələon, xusosi mərkəzi Asiya və Ğəfğazi barədə bə həmkarion idamə bıdən.

Kazım Cəlali zinə həmçınin de Rusiyə imdod nicot təşkilati yol həm vindemonış karde və bə İron iyən Rusiyə miyono həmkarion inkişof təkidış ka.

təğ

komment