Jan 23, 2020 22:39 Asia/Tehran
  • 4+1 kişvəron bəpe bə ətomiyə sazişədə bıə ıştə ehdəmonon əməl kon.

İroni prezident aparati rəis, Məhmud Vaezi votışe: əqə 4+1 kişvəron bəştə ehdəmonon əməl kon Tehron həm bə ım sazişi baxşon bənə dəvardə obqarde.

Məhmud Vaezi əmniyyət şuraədə İroni ətomiyə məsələ ijən bəyon karde barədə votışe: əqə Amerkə və Avropa jıqonə rəftoron fikədə bıbun, İroni reaksiya vey pəşimonəkə bəbe.

İroni xarıci vəzir həm ıştə tojə Twittwerədə Avropa kişvəronış mıttəhəm kardə ki ticarət və iğtisodi sahədə Trampiku emtiyaz qətey xoto ıştə şərofət və etebor həvotişone.

Ağaye Zərif təkidış karde ki Avropa bəpe jıqo həğiranə siyasəton əvəzi ıştəniku zumandəti nışo bıdə.

Tojədən İroni islamiyə şura parlamenti rəisi xarıci koonədə bıə mışovir, Husein Əmir Əbdullahiyan həm Avropa moğeiyət qəte və tojə siyasəton, ətomiyə muğavilədə bıə ixtilafon hələkə mexanizmi fəal karde tənğid və əy bənə bıhran icodəkə rəftor zınəş be.

təğ

komment