fev 08, 2020 23:53 Asia/Tehran
  • Əsri muğavilə, Trampi siyasi intihor be

Beynəlxalğ koonədə İroni Yolə Rəhbəri mışovir votışe: əsri muğaviləku hədəf Fələstin həmmə sərzəmini işğal kardeye.

Bə İrib raporti əsos Əli Əkbər Velayəti təkidış karde: Trampi tərəfo pesoxtə bıə plan çımi bənav Amerkə və ərəbon miyono əncom bıə kali muzakirəon be eteboş karde.

Əv de İroni koməkon bə dast ome muğavimət cəhbə səbarzətion işorəş karde və votışe: muğavimət cəhbə səbarzəti və mubarizəon detalonədə diğğət karde bəpeştə oşko bıdə ki muzakirə əvəzi mubarizə iyən muğavimət həmişə səbarzətion bə vucudış varde.

Velayəti Donald Trampi tojə hərəkət əsri muğavilə plani elan karde, Fələstin qrupon miyono vəhdəti muğəddəmə və bois zınəş be və təsdiğış karde ki ısət Fələstin millət oğo be ki muzakirə hiç foydəş ni.

Detosə bə ısət kali kişvəron, partiyaon, şəxsiyəton iyən təşkilaton, Tramp və Netanyahu tərəfiku ədaştə bıə əsri muğavilə plani tənğid və de əy muxalifət kardəşone.

Im muğavilədə bo Fələstin millətiro hiç həx-huğuğ nəzərədə qəte bə ni.

təğ

komment