fev 13, 2020 23:41 Asia/Tehran
  • Çin pidəşe bə  ım kişvər turiston səfəri məhdudiyəton ləğv bıbu; korona virus məhor be.

Çin pidəşe korona virusi xoto təsdiğ bıə siyohət kardə məhdudiyəton ləğv bıbu.

Bə Şinhova aqentiyəti raporti əsos Çini Avyasiya təşkilat bəyaniyədə bə Çin səfər karde xoto dəvət karde ki ijən bə Çin ıştə təyyarəon pərə bino kon.

Im bəyaniyədə ğeyd bıə ki Çin de dınyo səhiyyə təşkilat və bəzi kişvəron komək və həmkari korona virusi kontrolış karde.

Çini prezident həm zinə təkidış karde ki korona virusi kontoralədə Pekini muvəffəğiyəton bə təğdiri loyiğe.

Şi Cin Pinq ijən votışe: çəmə iğtisodi inkişof bəpe ijən dəvom peydo ko və bənə korona virusi bıhranon əmni nomid kardedə ni.

Jıqo sohbət və xəbəon qılə holədəy ki Çini səhiyyə vəzarətxonə tojədən elanış karde ki ım kişvərədə bə korona virusi mıbtəlo bıə kəson miğdor 58 nəfəriku dəvarde və ısət təğribən 1300 nəfəriku vey Çinədə ım virusi xoto mardən.

Viyetnami dıvlət həm zinə elanış karde ki ım kişvərədə korona virusi xoto 400 milyon dollar bə Avyasiya şirkət və sənaye zərəl-ziyan varid  be.

təğ

komment