fev 14, 2020 22:59 Asia/Tehran
  • Qeneral mayor Səlami: Amerkə və sionist rejim əqə xəto kon əvoni bəjənımon.

İroni sepah təşkilati fərmondə zinə şəv Tehroni Musəllaədə bə sionist rejimi rəsmi şəxson təhdidon reaksiya nışoş do və votışe: əqə Amerkə və sionist rejimi tərəfo be məxə hərəkəton əncom bıbu əvoni bəjənımon bəvon həmlə bəkamon.

Bə İrib raporti əsos, qeneral mayor Husein Səlami bə qeneral Suleymani terror və şəhadəti bəpeştə İroni rəket zumandə reaksiya işorəş karde və votışe: Amerkə fəğət qıləy qədə silli İroniku harde Əmmo bəpe yolə oxonə silli yəni islamiyə sərzəminonku Amerkə Əsqəron xaric bey çəş ko: ım hədəf be nezonədə əməli bəbe.

Qeneral Səlami miyonə dıyo şərğədə qeneral Suleymani muğaviməti çı islam sərzəminon hifz karde bois zınəş be və votışe: ısət de qeneral şəhid Suleymani zəhməton sionist rejimi həmmə vırəon muğavimət qrupi tirəsədəy.

Əv çı şəhid Suleymani xosusiyotış, islam dınyoədə vəhdət icodəkə, Amerkə siyasəton məğlubəkə məzlumonku himoyəkə iyən islamiyə umməti pənoh bə hisobış varde ki bənə Malek Əştər həmişə bə deşməni ximə nezə be.

Qeneral Səlami təkidış karde: şəhid Suleymani İrağ və Suriyədə Təkfirionış məhv karde çən Amerkə həm ım həğiğəti tov varde əzı nıbe.

İroni Sepahe Ğuds təşkilati nakonə fərmondə Qeneral mayor Ğasim Suleymani ki de İraği dıvləti rəsmi dəvət Yanvari 3 bə ım kişvər səfərış kardə be, Bəğdad airporti ətrofədə de Amerkə terroris iyən təcavuzkorə ğıvvon həvo həmlə və de İraği Həşdu-Şəəbi muğavimət təşkilati muavin Əbuməhi-Əl-Muhəndis bə ico şəhid be.

Im terroristiyə həmlədə 4 nəfər çı İron və 4 nər çı İraği hərbion həm şəhid bıən.

komment