fev 15, 2020 21:56 Asia/Tehran
  • Zərif: Amerkə de nodonəti iyən nadırıstə məlumati Asiya ğərbədə canqi astanədə be.

İroni xarıci vəzir və İroni sepah Ğuds təşkilati fərmondə qeneral Ğasım Suleymani terrorədə Amerkə cinoyət işorəş karde və votışe: Amerkə de nodonəti iyən nadırstə məlumati Asiya ğərbədə canqi bino karde astanədə be.

Muhəmməd Cəvad Zərif zinə şəv Munheni əmniyyəti iclosi kənoədə bə Amerkə NBC kanali votışe: Amerkə xarıci vəzir Mayk Pompeo qeneral Suleymani şəhadəti əyyamədə bə İron qıləy təhdidamiz məktubi vığandışe ki İron həm bəy ciddi reaksiya nışoş do.

Zərif de İron Amerkə bıhranon bino karde barədə Amerkə dıvləti məzemətış karde və ım bıhrani oxoy bə Donald Trampibə dum neşte vabəstə zınəş be və votışe: Amerkə bəpe ıştə hərəkət və rəftori məsuliyəti ğəbul bıkə.

İroni xarıci vəzir İrağ və Livani muğavimət qrupon kontrol karde barədə Amerkə anti İron ittihamon rəddış karde və votışe: qeneral Suleymani pidəş be İrağədə bıhraniku kam bıkə.

Zərif həmçınin cumə ruji Almaniyaədə iclosi bənav jurnaliston votışe: əqə Avropa bə ətomiyə ehdəmonon əməl bıkə İron həm kam bıə ehdəmonon ijən əncom bədoy.

İroni xarıci vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif ki Almaniyaədə bıə Munhen əmniyyətiyə iclosədə iştirok karde xoto bə ım kişvər səfərış karde detosə bə ısət de Xərovatiya, Umman, Çin, Finlandiya, Çexiya, Vatikan və Kanada xarıci vəziron həm 2 tərəfi vindemon və muzakirəş be.

komment