fev 17, 2020 23:45 Asia/Tehran
  • Amerkə Fələstin işğaliyə ərazi tojə marzi təyinədə iştirok kardedə; Həmas təşkilati etırazon.

Həmas, bə əsri muğavilə pesoxtə bıə plani əsos Fələstin işğaliyə ərazi tojə marzi təyinədə Amerkə bə sionist rejim koməkon bə Fələstin milləti həx huğuği təcavuzədə Amerkə şəriki nımunə bə hisobış varde.

Həmas təşkilati sıxənəvot Hazem Ğasım ım xəbə elani bəpeştə təkidış karde: ım plan bo islam dınyoro qıləy yolə darde ki mısılmononə kişvəron bəpe bəy ciddi reaksiya nışo bıdən.

Həmas təşkilati sıxənəvot votışe: sionist rejim de Amerkə dıvləti komək beynəl xalğ ğanuni arşiye və poymol karde holədəy əmmo jıqo hərəkəton bo Fələstini ozodəti iyən islamiyə əraziku sioniston xaric kardero Fələstin umməti mubarizəon mane bıdə ni.

Həmas təşkilati sıxənəvot zinə həm Ərəbistoni bənə Amerkə şərik bə hisobış varde ki əsri muğavilə çərçivədə pidəşon Fələstini məhv kon.

Tojədən Ərəbistoni xarıci vəziri mışovir Adil Əlcubir iddeoş karde ki əsri muğavilə planədə mısbət noğtəon heste.

Əmmo Fələstin Muxtar təşkilati i minə vəzir Almaniya Munhen əmniyyətiyə iclosədə təkidış karde ki Amerkə əsri muğavilə plan bı nızonədə dəkandə bəbe.

təğ

komment