fev 18, 2020 11:24 Asia/Tehran
  • Taleban NATO qıləy hərbiyə vertəliyotış bə zəmin eğandə.

Talebanı qrup qıləy bəyonotdə elanış karde NATO əmri jiyədə qıləy xariciyə hərbiyə vertəliyot Əfğanistanı Nimroz ğərbiyə vilayətdə hədəf qətə bə və bə zəmin eqıniyəy.

Talebanı qrup qıləy bəyonotdə elanış karde NATO əmri jiyədə qıləy xariciyə hərbiyə vertəliyot Əfğanistanı Nimroz ğərbiyə vilayətdə hədəf qətə bə və bə zəmin eqıniyəy.

Im məsələ qıləy holədəy ki Əfğanistanı yolə rəsmi şəxson və hətta ım məmləkətdə NATO əmri jiyədə bə ğərbiyə hərbiçiə nımayəndon desbə ısət ım vertəliyoti bə zəmin eqıne həxədə heç qılə  nəzərışon doə ni.

 

təğ

komment