fev 20, 2020 23:22 Asia/Tehran
  • Zərif: Avropa de Amerkəku təbəiyət karde ıştə zəifəti nışoş do.

İroni xarıci vəzir bə anti İron sanksiyaonədə Amerkəku Avropa kişvəron təbəiyət karde işorə və təkidış ka: Avropa de fişari jentonədə təslim bey sobotış karde ki Amerkə təhdidonku tarsedə.

Muhəmməd Cəvad Zərif əlovəş karde: maliyə və mudafiə sahədə Avropa bə Amerkə vabəstə bey sobot kardedə ki əvon çəxtə Amerkəku təbəiyət kardedən.

İroni xarıci vəzir bə maştəvoni səçınədə milləti əzəmətinə iştirok işorə və əlovəş karde: İroni millət ijən subot bəkay ki Amerkə anti İron makzimum fişaron məğlub bənine.

İroni xarıci vəzir bə şəhidi Ğasım Suleymani təşi mərasimədə milləti milyoniyə iştirok işorəş karde və votışe: ım əzəmətinə iştirok nışoş do ki İroni millət Amerkə vədə təslim bıdənin və bə ıştə erj-prinsipon bəfodorin.

təğ

komment