fev 21, 2020 10:05 Asia/Tehran
  • İronədə islamiyə şura məclesi 11-nə dıvrə səçın bino be, milləti hərorətinə iştirak.

Bo məclesi 290 qılə nımoyəndə vıjniyero ımruj saət 8 İronədə islamiyə şura məclesi 11-nə dıvrə səçın bino be, millət i minnə dəğiğəonku sədo şobəon kəybə vədə cəm bin.

Bə səçın mərkəziyə kamissiya elani əsos, sədoon bo 10 saətiro qırdə kardə bıdə iyən zərurət şərayetədə ijən çəy mıddət dıroz bıdə.

Ğeyd kardənine ki islamiyə şura məclesi ım dıvrə səçınədə 55000 şobədə milləti sədoon qırdə kardə bıdə iyən 70157 nəfər namzəd de yande rəğabət karde holədən.

Həmçınin bə 58 milyon nəfər nezi İronədə sədo doe bəznın ki çəvonku təğribə 3 milyon nəfər i minnə kərə bə sədo doe sin rəsedən.

təğ

komment