fev 23, 2020 11:58 Asia/Tehran
  • Suriyədə ,Tırkiyə coqlə hərbiçi kıştə bə

Tırkiyə mudafiyə vəzorətxonə de Suriyə hərbiçiyə ğıvvon daveədə çı məmləkəti coqlə hərbiçi kıştə beku xəbəşon doə.

Tırkiyə mudafiyə vəzorətxonə de Suriyə hərbiçiyə ğıvvon daveədə çı məmləkəti coqlə hərbiçi kıştə beku xəbəşon doə.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Tırkiyə mudafiyə vəzorətxonə qıləy bəyonoti nəşr kardeədə elanış karde ım Tırkiyəvıjə hərbiçi zinə zuhrə vaxti Suriyə silahinə ğıvvon İdlib əməliyatiyə məntəğədə bə Tırkiyə silahinə ğıvvon qıləy mərkəzi hucumədə kıştə bedə və çı məmləkəti silahinə ğıvvon həm Suriyə ğıvvon 21 mərkəzi hədəfışon qətə.

 

 

təğ

komment