fev 25, 2020 23:54 Asia/Tehran
  • Məntəğə və dınyoədə korona virusi hevujəti iyən inkişof; İroni sərhəddon muvəğğət surəti bastə bıdən.

İroni səhiyyə vəzarətxonə İronədə korona virusi qəte nəticədə mardə kəson miğdori 12 nəfər elanış karde və votışe: detosə bə ısət 64 nəfər İronədə bə ım virus mıbtəlo bıdən.

Bə İrna raporti əsos, İroni prezident Həsən Ruhani həm iztirori iclosədə bə vəziron iyən rəsmi şəxson əmrış karde ki ım virusi şəri rəd karde xoto ıştə həmmə imkanatonku istifodə kon.

Əmmo korona virusi oxonə xəbə iyən həmohənqion xoto zinə İron və Tırkiyə xarıci vəziron de yande telefon rabitə və votımonışon be.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot həm zinə votışe: İroni sərhəddon muvəğğət sorəti baste bıdən ta hamsoyə kişvəronədə həm korona virus kontrol bıbu.

Isət İrağiku bə İron İrağıjon səfər ğədəğən elan bıə.

Əmmo Əfğanıstanədə həm korona virusi rəvoc peydo karde bəpeştə xəbə ome ki Həratədə iztirori vəziyət elan be; ım xəbə bois be ki Tırkməniston həm de Əfğanıstan bıə ıştə sərhəddonış bebasto.

Xəbəon jıqo hikayət kardedə ki Çinədə korona virusi nəticədə mardə kəson miğdor bə 2663 nəfər rəsedə ım qılə holədəy ki mıbtəlo bıə kəson miğdoriku vey kam bıə iyən təğribən 24 həzo nəfər çəvon noxəşi damon və mualicə bıdə.

Asiya cənub şərğədə korona virus ısət bois be ki Yaponiyaədə 2020 Oləmpiyada hənəkon dəvoniyə barədə şək-şobhəon icod bıbu.

komment