fev 27, 2020 23:47 Asia/Tehran
  • Məntəğədə Koronavirusiku oxonə xəbəon.

Tırkiyə səhiyyə vezarətxonə elanış karde ki dəvardə rujonədə bə Tırkiyə varid bıə İronıjon korona test mənfi be və əvon səlomətədən.

Əmmo çəy bəpeştə ki Pakistanədə həm bə korona virusi mıbtəlo bıə kəson peydo bin xəbə ome ki ım kişvərədə məxsusə tədbiron nəzərdə qəte bıə.

Ərəbiston həm elanış karde ki korona virusi vəy qətero muvəğğət surəti Həc Umrə mərasimon tətil bıdə.

Bə oxonə raporti əsos dınyoədə 81 həzo nəfəriku vey korona virusi qətedən ki çəvonku bə 78 həzo nəfər nezi Çinədən.

Detosə bə ısət Çinədə bə 3 həzo nəfər nezi korona virusi nəticədə mardedən və 32 həzo nəfər həm çəvon noxəşi çok bıə.

Im qılə holədəy ki Çini səhiyyə vəzarətxonə zinə elanış karde ki korona virusi damoni kəşfış kardə.

təğ

komment