mar 25, 2020 23:18 Asia/Tehran
  • Koronavirus iyən Amerkə anti İron sanksiyaon barədə diplomatik fəaliyəton dəvom kardedə.

İroni xarıci vəzir və Rusiyə xarıci vəzir telefoni vasitə dınyoədə koronavirusi rəvoc iyən Amerkə anti İron sanksiyaon barədə sohbət kardışone.

Bə İrib raporti əsos Zərif və Lavrof ım votımonədə koronavirusi nəticədə dınyo ısətnə şərayet xusosi İronədə de koronavirusi mubarizəon vəziyət həmçınin Amerkə anti İron sanksiyaon ləğv bry zərruriyati barədə sohbətışon karde.

Rusiyə xarıci vəzir ım votımonədə təsdiğış karde ki Moskvao ojə-oşko Vaşenqtoniku tələbış karde ta anti İron səhiyyə və ğeyri insoniyə sanksiyaon ləğv kə.

Tojədən Pakistani xarıci vəzir Şah Məhmud Ğoreyşi həm de Fransə və Espaniya xarıci vəziron muzakirə karde çərçivədə çəvonku tələbış karde ki de koronavirusi mubarizə barde zəmonədə Amerkə anti İron sanksiyaon ləğv kardero cəhd kon.

Zinə İroni milli əmniyyət aliyə şura sərkatib Əli Şəmxani Twitter masajədə votışe: fəğət çı Amerkə siyasətmədaron və rəsmi şəxsoş ki koronavirusiku bənə deşməntion dəvom doe əbzari istifodə kardedən.

komment