mar 26, 2020 23:41 Asia/Tehran
  • Zərif: Pompeo çı nifrət vəzire; anti İron sanksiyaon bəpe ləğv bıbun.

İroni xarıci vəzir çı Amerkə xarıci vəziri tojə sohbəton barədə votışe: inson təəcub kardedə! Pompeo xarıci vəzire ya nifrəti vəzir?

Bə İrna raporti əsos, İroni xarıci vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif ıştə tojə Twitter mesajədə jıqonə epidemiya şərayeti jentonədə bə Amerkə xarıci vəziri du-telbis sıxənon dəvom işorə və təkidış karde: çı Pompeo həmmə səy-cəhdon əks Amerkə iğtisodi və səhiyyə terrurizmi məxfi karde imkanış ni və Amerkə bənə canqtələbə kişvər de koronavirusi mubarizəon vədə məhdudiyəton jentonədə bəbe beqınohə cəmaəti kıştə məşğule.

Tojədən Amerkə xarıci vəzir Mayk Pompeo qıləy şərayetədə ki dınyo və İronədə koronavirusi bıhran dəvom kardedə və votışe: bə İroni əleyh makzimum fişaron dəvom kardedə.

Əmmo İroni xarıci vəzir tojədən elanış karde ki de koronavirusi mubarizə barde sahədə Avropa məvuji İroni vədə maliyə məhdudiyəton peqəteyro səy-cəhdon əncom doe holədəy.

İ Bıə Milləton Təşkilatədəy İroni daimə nımoyəndə Məcid Təxterəvançi həm zinə kişvəronku tələbış karde ki bə Amerkə sanksiyaon diğğət nıkarde çərçivədə anti İron sanksiyaonku imtinoe kon.

Anti İron sanksiyaon ləğv kardero Çini diplomatik hərəkəton həm dəvom kardedə.

komment