mar 26, 2020 23:55 Asia/Tehran
  • De korona mubarizə barde roədə sanksiyaon bevəcə təsiron barədə bə İ Bıə Milləton Təşkilati 8 qılə kişvəron vığandeə məktub.

İron, Rusiyə, Çin, Kuba, Şimoli Koreya, İrağ və Venesuela nımoyəndəon bə İ Bıə Milləton Təşkilati rəisi vığandə məktubədə de koronavirusi mubarizə barde meydonədə bə sanksiyaon mənfi təsiron təkid kardışone.

Bə İrna raporti əsos ım məktubədə təsdiğ be: sanksiya şərayeti jentonədə bıə kişvəron ısət de saxtə şərayeti koronavirusi məhor karde holədən və hol ım ki jıqonə təhrimon bənə beynəl xalğ ğanuni ləğvəkə iyən ğeyri huğuği oşkoə siyasəti dəvom kardedə.

Məktubi dəvomədə ğeyd be ki jıqonə siyasi hərəkəton bo insonon coi oqəteyro qıləy mane hisob bıdə.

8 qılə kişvərde koronavirusi mubarizə barde meydonədə bə beynəl xalğ həmkarion əhəmiyyəti təkid kardışone və nıvıştəşone ki təhrim və sanksiya qılə holədə ki kişvəron de korona mubarizə barde holədən əmmo bo dəvo-damon iyən təyeb təchizaton hıryero de məhdudiyət dim bə dimin və ım şərayet həmmə səy-cəhdon zəifəti bois bıdə.

İron, Rusiyə, Çin, Kuba, Şimoli Koreya, İrağ və Venesuela nımoyəndəon İ Bıə Milləton Təşkilati rəisiku jıqonə təhrim və sanksiyaon peqəte ki ğeyri ğanuni, ıştən bə sə bənə icbor iyən iğtisod və səhiyyə baxşonədə dəvom kardedə tələbış karde.

təğ

komment