mar 30, 2020 11:08 Asia/Tehran
  • Tırkiyə məmləkətdə korona virusi nəticədə desbə ısət 131 nəfər mardən.

Tırkiyə səhiyə vəziri elanış karde ki dəvardə 24 saatdə 23 nəfəri mardeədə,ım məmləkətdə korona virusi nəticədə mardəkəson ədəd bə 131 nəfər rəsə.

Tırkiyə səhiyə vəziri elanış karde ki dəvardə 24 saatdə 23 nəfəri mardeədə,ım məmləkətdə korona virusi nəticədə mardəkəson ədəd bə 131 nəfər rəsə.

Bə İRNA xəbon əsosi Tırkiyə səhiyə vəzir Fəxrəddin Koca zinə şanqo votışe ki dəvardə 24 saatdə 1 həzo 815 nəfər  məmləkətdə bə korona virus mıbtəlo bən və 23 nəfər həm mardən.

Boçimi əsosi Tırkiyədə bə 19 kovid mıbtəlo bə kəson  ğətiyə ədəd cəmi bə 9 həzo 217 nəfər rəsə ki çı ədədiku desbə ısət 131 nəfər mardən və fəğət 105 nəfər çok bən.

 

 

komment