Apr 05, 2020 11:25 Asia/Tehran
  • Ermənistanədə korona virus nəticədə  tələfati tojə xəbon

Ermənistanı umumiyə rədyo ım məmləkətdə korona virusi nəticədə mardəkəson ədədış 7 nəfər elan kardə.

Ermənistanı umumiyə rədyo ım məmləkətdə korona virusi nəticədə mardəkəson ədədış 7 nəfər elan kardə.

Bə ım xəbon əsosi desbə zinə ruji 34 nəfəri bə korona virus mıbtəlo bə kəson  əlavə beədə ım məmləkətdə bə ım virusi mıbtəlo bə kəson ədəd bə 770 nəfər rəsə.

Ermənistanədə şəhrvandon ivrədə cəm be və şe ome kardeyu məhdodiyəton nəzərdə qətə bə.