apr 07, 2020 14:26 Asia/Tehran
  • Tırkiyədə bə korona virus mıbtəlo bə kəson ədəd bə 30 həzo nəfər rəsə.

Tırkiyə səhiyə vəzorətxonə zinə şanqo elanış karde ım məmləkətdə bə korona virus mıbtəlo bə kəson bə 30 həzo 217 nəfər rəsə.

Tırkiyə səhiyə vəzorətxonə zinə şanqo elanış karde ım məmləkətdə bə korona virus mıbtəlo bə kəson bə 30 həzo 217 nəfər rəsə.

Bə İRNA xəbon əsosi Tırkiyə səhiyə vəzorətxonə ım məmləkətdə korona virusi nəticədə tələfati miğdarış 649 nəfər elanış karde ki 1 şanbə ruji statistika vədə 74 nəfər ve bə.

 

komment