apr 08, 2020 14:34 Asia/Tehran
  • Pakistani sınniyə alimon tələbışon kardə Həcce umrə xərc koronavirusi noxəşon çok beyu xərc bıbo.

Pakistanı sınniyə alimon şura çı məmləkəti mıslmonə şəhrvandonku tələbışon kardə ıştə həce umrə xərci bə korona virus mıbtəlo bə kəson çok kardeyu co bıkən.

Pakistanı sınniyə alimon şura çı məmləkəti mıslmonə şəhrvandonku tələbışon kardə ıştə həce umrə xərci bə korona virus mıbtəlo bə kəson çok kardeyu co bıkən.

Im bəyonotdə oməy bə korona virusi məsələ diğğət doeədə  həmməysə çokə ibadət insonon marq,vəşyanəti və noxəşətiku nicat doey.

 

komment