may 19, 2020 14:01 Asia/Tehran
  • Tırkiyə şəhrvandonku 4 həzo nəfər Amerkəku bəştə məmləkət oqardən.

Tırkiyə xarici koon vəzir koronavirusi pevılo be nəticədə niqəranətion xoto təğribən 4 həzo Tırkiyə şəhrvandon,Amerkəku bəştə məmləkət oqardeku xəbəş doə.

Tırkiyə xarici koon vəzir koronavirusi pevılo be nəticədə niqəranətion xoto təğribən 4 həzo Tırkiyə şəhrvandon,Amerkəku bəştə məmləkət oqardeku xəbəş doə.

Bə telerədyo aqentəti zinə xəbon əsosi Mevlod Çavoşoğlo de Amerkə xarici koon vəziri Mayk Pompeo telefoniyə əlağə həxədə işarəş karde və votışe: əvon təğribən 4 həzo ıştə şəhrvandonışon Tırkiyəku bə Amerkə ovoştıni və əmə həm təğribən həminə miğdar Amerkə mıxtəlif əyalətonku Tırkiyə  şəhrvandımon bə Tırkiyə oqordıniyə.

 

komment