may 20, 2020 12:12 Asia/Tehran
  • Ərəbıston və İ bə Ərəbon Əmirətionədə bə koronavirus mıbtəlo bə kəson ve bən.

Səudiyə Ərəbıstonədə bə koronavirus mıbtəlo bə kəson ədəd bə 60 həzo nəfəri nezi və İ bə Ərəbon Əmirətionədə həm 25 həzo nəfərisə ve bə.

Səudiyə Ərəbıstonədə bə koronavirus mıbtəlo bə kəson ədəd bə 60 həzo nəfəri nezi və İ bə Ərəbon Əmirətionədə həm 25 həzo nəfərisə ve bə.

Bə Okaz nomo Səudiyə internetiyə rujnamə elanon əsosi Ərəbıstonı səhiyə vəzorətxonə sıxanəvot Muhəmməd Ələbd Əlali zinə votışe:dəvardə 24 saatdə 2 həzo 509 qılə tojə noxəş ki bə koronavirus mıbtəlo bən Ərəbıstonədə  oşko bə ki tojə noxəşon hisob vardeədə ım məmləkətdə bə koronavirus mıbtəlo bə kəson bə 59 həzo 854 nəfər rəsedə.

Ərəbıstonı səhiyə vəzorətxonə sıxanəvot eyne holədə 9 nəfəri tojə vəfotiku xəbəş doə və əlavəş kardə ım məmləkətdə koronavirusi nəticədə tələfat bə 329 nəfər rəsə.

 

təğ

komment