may 24, 2020 11:32 Asia/Tehran
  • Ərəbıston və İ Bə Ərəbon Əmirətionədə bə koronavirus mıbtəlo bə kəson ve bən.

Səudiyə Ərəbıstonədə bə koronavirus mıbtəlo bə kəson 70 həzo nəfərisə ve və İ bə Ərəbon Əmirətionədə həm təğribən bə 28 həzo nəfər rəsə.

Səudiyə Ərəbıstonədə bə koronavirus mıbtəlo bə kəson 70 həzo nəfərisə ve və İ bə Ərəbon Əmirətionədə həm təğribən bə 28 həzo nəfər rəsə.

Bə Səudiyə Okaz rujnamə elanon əsosi Ərəbıstonı səhiyə vəzorətxonə sıxanəvot Muhəmməd Ələbd Əlali zinə elanış karde dəvardə 24 saatdə 2442 nəfər bə koronavirus mıbtəlo bə kəson əlavə bən və tojə noxəşon hisob vardeədə Ərəbıstonədə bə koronavirus mıbtəlo bə kəson bə 70 həzo 161 nəfər rəsə.

Muhəmməd Ələbd Əlali eyne holədə koronavirusi nəticədə 15 nəfəri tojə vəfotiku xəbəş do və korona nəticədə,Ərəbıstonədə vəfot kardə kəsonış 379 nəfər elan kardə.

İ Bə Ərəbon Əmirətion səhiyə vəzorətxonə həm zinə elanış ka ım məmləkətdə bə koronavirus mıbtəlo bə kəson bə 27 həzo 892 nəfər rəsə və koronavirusi nəticədə həm tələfat bə 241 nəfər rəsə.

 

təğ

komment