may 25, 2020 23:35 Asia/Tehran
  • İrağədə DAEŞ terroristiyə qrupi tojə hərəkəton barədə Ərəbistoni xəbisə mıdoxiləon ifşo be.

Tojədən qıləy Aodiyo sədo sosiyal şəbəkəonədə muntəşir bıə ki bə İrağ terroriston vığande xəbisə planədə Ərəbistoni mıdoxilə və həmkarion ifşo kardedə.

Im fayli muntəşir bey bəpeştə İraği millət deştə sosiyal şəbəkə kəmpinon Ərəbistoni xain hukuməti muhakimə tələb kardedən.

Tojədən İraği parlament nımoyəndə Həsən Salem İrağədə cinyətonədə Ərəbistoni şərik bə hisobış varde ki bəpe cəzo doe bıbu.

İraği Hizbullah muğavimət qrupi sıxənəvot Əbo Əli Ələskəri rəsmən həminə fayli barədə Ərəbistoni rəsmi şəxson izah doe tələbış karde.

Əmmo xəbə ome ki İrağədə anti İŞİD əməliyaton Samira, Bəğdad və İraği şimol məntəğəonədə dəvom kardedə.

təğ

komment