may 26, 2020 11:51 Asia/Tehran
  • Koronavirusi pevılo bə şərayetdə bə Suriyə inson dustə koməkon rusneyu İron və Rusiyə bovə.

Maskvaədə İroni səfir və Rusiyə xarici koon vəziri muavin ,bə Suriyə insondustə koməkon rusneyu bə ım məsələ diğğət doeədə ki ım məmləkətdə koronavirus həm pevılo bə işarəşon karde.

Maskvaədə İroni səfir və Rusiyə xarici koon vəziri muavin ,bə Suriyə insondustə koməkon rusneyu bə ım məsələ diğğət doeədə ki ım məmləkətdə koronavirus həm pevılo bə işarəşon karde.

Maskvaədə İroni səfir Kazım Cəlali zinə de telefoni vositə de Rusiyə xarici koon vəziri muavin  Sırqey Verşeniyən  məntəğə mincumlə Suriyə iyən Yəmənı vəziyyət və İ bə milləton təşkilati ğanonon əsosədə muhimmə beynəlxalğə məsəlon həxədə Tehron-Maskva həmkarətion barədə votımonışon dəvoni.

Maskvaədə İroni səfir və Suriyə xarici koon vəziri muavin eyne holədə bə Astanə muzakiron əsosi de siyasiyə roon bə Suriyə bıhroni həlli işarəşon karde.

 

təğ

komment