may 26, 2020 12:49 Asia/Tehran
  • Əfğanistanədə Amerkə hərbiçiyonku 1 nəfər kıştə bə.

Amerkə mudafiyə vəzorətxonə,Əfğanistanədə Amerkə hərbiçiyonku 1 nəfəri kıştə beku xəbəş doə.

Amerkə mudafiyə vəzorətxonə,Əfğanistanədə Amerkə hərbionku 1 nəfəri kıştə beku xəbəş doə.

Bə Təsnim aqentəti xəbon əsosi Amerkə mudafiyə vəzorətxonə zinə qıləy bəyonotdə elanış karde Kabulı şimal Bəqramı həvoiyə mərkəzədə Amerkə kadronku qıleni Travarson Raven Bomən hucum əkon əməliyatdə kıştə bə.

Çı xəbəri həxədə ətrofinə məlumaton nəşr bə ni və heç şəxs ya qrup həm çəy məsuliyətış ğəbul kardə ni.

 

 

təğ

komment