iyun 01, 2020 23:58 Asia/Tehran
  • İroni xarıci vəzarətxonə: Amerkə ranqin puston etosne bə dınyo təəssufi bois bıə; Amerkə bəpe ıştə siyasəton əvəzko.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot Amerkə daxıli koonədə Tehroni mıdoxiləon rədış karde və votışe: jıqonə vəhşiyə hərəkəton ki Amerkədə bə şəhrvandon xusosi ranqin puston zid dəvom kardedə dınyo milləton təəsufi bois bıə.

Seyed Əbbas Musəvi Amerkə daxıli şərayetədə Tehroni mıdoxiləon barədə Amerkə bəzi rəsmi şəxson iddeo rədış karde və votışe: Amerkədə cari etırazon Amerkə şəhrvandon əleyh çand sornə məhdudiyəton iyən zılmi nəticəy; çən Amerkə rəsmi şəxson bəpe taxsiku əvəz karde çərçivədə co kişvəron mıttəhəm kon.

Musəvi bə Amerkə milləti xətob votışe: dınyo şımə məzlumiyət sədo məseydə və şımə kənoədəy.

Əv bə Amerkə polis və dıvləti həm tovsiyəş karde ki bə ıştə milləti zid bıə repressiv rəftoriku dast bekəşon ta çəvon nəfəs kəşe rohət bıbu.

Seyed Əbbas Musəvi zinə həm bə Amerkədə demokratiya nıbey vəziyəti işorəş karde və votışe: çoknə Amerkədə Hilari Kilinton çı milləti sədoş kəsb karde əmmo Tramp bənə prezident elan bıə?

İroni xarıci vəzarətxonə həm rəsmən bəyaniyədə Amerkə muxtəlif şəhronədə bıə etıraz aksiyaon barədə təkidış karde ki Amerkə bəpe bəştə milləti sədo qoş bıdə iyən bə məğlob bıə siyasəton etırof ko.

Amerkədə qıləy sivə pustə şəhrvani məzlumanə poli tərəfo qəşte tojə bəhonəş icod karde ta dıvlətiku oqniyə millət de ranqin puston bə i co anti Amerkə aksiyaon dəvoşon.

komment