iyun 02, 2020 10:33 Asia/Tehran
  • Amerkə-islamiyə rabitə şura Amerkə polisi xışmqinə hərəkətonış məhkum karde.

Amerkə-islamiyə rabitə şura de qıləy bəyonot,qıləy siyu pustə şəhrvandi ,Amerkə polisi tərəfo bə ğətl rosne nəticədə təşkil bə etirazon vədə polisı xışmqinə rəftoronış məhkum karde.

Amerkə-islamiyə rabitə şura de qıləy bəyonot,qıləy siyu pustə şəhrvandi ,Amerkə polisi tərəfo bə ğətl rosne nəticədə təşkil bə etirazon vədə polisı xışmqinə rəftoronış məhkum karde.

Bə İKNA xəbon əsosi,Amerkə-İslamiyə rabitə şura zinə qıləy bəyonotdə Amerkə siyu pustə şəhrvand Corc  Floydı bə ğətl rosne bəpeştə,etiraz əkon vədə Amerkə polisi vəhşiyə hərəkətış məhkum kardə.

Im bəyonotdə oməy etirazəkon vədə polisı xışmqinə rəftoron,Amerkə sərasərədə fəğət bə no oromətion  ve be bois bəbe.

Amerkə-İslamiyə rabitə şura eyne holədə elanış kardə radikalə qrupon iyən erğçion çı dincə aksiyaku bənə qıləy fırsət xışmqinə rəftoron əncom doeyu istifadə bəkan.

 

təğ

komment