Jun 03, 2020 15:33 Asia/Tehran
  • İroni Yolə Rəhbər: Amerkə deştə rəftori dınyoədə rısvo bıə.

İroni Yolə Rəhbər Amerkədə ısətnə cari hadisəonış ım kişvəri məxfi bıə həğiğəton oşko bey zınəş be və təkidış karde: Amerkə deştə rəftori dınyoədə rısvo bıə.

İroni İnğilobi təsisəkə mərhum İmom Xomeini(r)-i sorəqardışi xoto İroni Yolə Rəhbər televeziya nıtğədə votəşe: qələy siyohpusti qi de zono fişar doe ta əv bımardo iyən polis ğəvvon bə ım cinoyəti diə karde qıləy tijə hadisə ni, ım cinoyət çı Amerkə hukuməti həmonə təbiyət və əxloğe ki çımi bənav həm bənə Əfğaniston, İrağ, Suriyə ya xot Viyetnamədə bə milləton sə vardəş be.

Həzrət Ayətullah Xamenei çı Amerkə milləti ımrujnə şuar yəni "nəfəs kəşe əzınimon" -i zılmi jiədə bıə həmməy milləton şuar zınəş be və əlovəş karde: diəyə kənən bə Korona behronədə çəvon zəifə mudiriyət ki hakimə fəsodinə dıvləti xoto çəvon tələfot çand bərobər be, ısət həm milləti ıtosniye ki oşko əvoni təhğir kardən, cinoyət kardən iyən uzr tələb karde pidə nin! peşo ijən bəşər həxon barədə qəp jeydən, məvuji ə siyohpustə merd ki de polisi vositə keştə bəy bəşər nıbe yaxot həxış ni.

İroni Yolə Rəhbər bə Amerkə hukumətonku çı milləti xəcolət iyən zəliləti işarə iyən təsdiğışon karde: de ım vəziyəti əvoni ki bə Amerkəku himoyədorəti karde ya xot Amerkə dəroste ko məşğol bin ijən sə rost karde əzınin.

Həzrət Ayətullah Xamenei ıştə sohbəton co baxşədə təhəvvol tələbəti, təhəvvol ənqizə icod karde iyən təhəvvol soxte çı mərhum İmom Xomeini(r)-i muhim xusyətonku bə hisobış varde iyən təkid kardışone: İroni İnğilobi əvvələdə hiç kəs taleku xəbəş nıbe əmmo mərhum İmom Xomeini(r) həmonə nəzəş bə İslami ummət iyən İslam tojə təməddoni icod karde tərəf cəlbış karde.

İroni Yolə Rəhbər çı İmom Xomeini(r)-i təhəvvol mehvərə əğidəon co baxşi bə muğavimət iyən iştikbori təhğir karde xoto zınəş be iyən votışe: zəmoni ki hiç kəs Amerkə vədə sıxan karde və de əy mixalifət karde zuş nıbe, İmom Xomeini(r) de bə yolə kişvəron nəzə karde sahədə təhəvvoli əvoni təhğirış karde iyən sobotış karde ki bə dınyo zalimon zərbə varid kare bəbe, ki ım həğiğət sabiğ səvet hukuməti velo bey ya xot Amerkə ısətnə vəziyətədə muşahidə kardənine.

Tags