Jun 03, 2020 23:30 Asia/Tehran
  • Amerkə rejim mediya fəalon sakit karde fikədəy; İron Amerkə etırazon barədə ğərbi kişvəron sukuti tənğidış karde.

İroni xarıci vəzarətxonə Amerkədə etıraz aksiyaon etosniye məhkumış karde və bəyaniyədə ğeydış karde ki Amerkə rejim bə Corc Feloydi ğətli etırazəkəyon raporti muntəşirəkə jurnaliston fişar varde və əvoni sakit karde xoto cəhd kardedə.

İroni xarıci vəzir elanış karde ki Amerkə polis detosə bə ısət be 100 həzo jurnalist həmləş karde.

İroni xarıci vəzarətxonə bə Amerkə etırazon dınyo diyə karde işorə və təsdiğış karde: Tramp ki ıştən pənohqohədəy iyən pidəşe etırazəkəyon vədə səbarz bıbu məvuji jurnaliston çəşi baste pidəşe.

İroni xarıci vəzir Muuhəmməd Cəvad Zərif həm zinə Twitter mesajədə iyən Amerkə muxtəlif şəhronədə bıə hərbi ğıvvon hevujə iştirok iyən etırazəkəyon etosniyə barədə neveşteşe: Avropa ki ğeyri hərbi iştimaiyətədə bıə hadisəon barədə rə bəyaniyə sadir kardedə boçi ısət Amerkə vəziyəti barədə sukutış karde?

Zərif votışe: Avropa əqə pidəşe Amerkə dıvləti vəhşi anti millət və anti mediyaon barədə bə sukut karde dəvom bıdə bəpe tosə həmişə ıştə qıvoy bıbasto.

Zinə İroni islamiyə şura məclesi nımoyəndəon həm bəyaniyədə Amerkə polisə ğıvvon rasizmə rəftori məhkum kardışone.

İroni elmiyə hozəon təşkilat həm bəyaniyədə elanış karde ki Amerkə bəpe ıştə milləti vədə bə zalimanə, terroristi və Apartaydə hərəkəton orəx bıdə.

Tojədən mısılmonə alimon beynəl xalğ təşkilat həm bəyaniyədə Amerkə etırazəkə millətiku himoyədorətiş karde.

Çini xarıci vəzarətxonə həm Amerkədə cari vəziyət iyən etırazonış co kişvəron daxıli koonədə Amerkə mıdoxiləon nəticə və ağibət bə hisobış varde.