Jul 01, 2020 21:21 Asia/Tehran
  • Zərif: İroni silah sanksiyaon mıddəti dıroz karde vədə lozımi tədbiron nəzərdə qətə bəy.

İroni xarıci vəzir, əmniyyət şura tərəfo 2231 ğətnomə barədə harcurnə tojə məhdudiyətonış anti İronə hərəkət bə hisobış varde və votışe: jıqonə hərəkəton vədə İroni reaksiya və tədbiron zumand iyən təsirin bəbe.

Bə İrib raporti əsos, Muhəmməd Cəvad Zərif zinə şəv əmniyyət şura video konferans iclosədə ki İroni ətomiyə sazışi barədə be votışe: İroni silah sanksiyaon peqəte, ətomiyə sazışi i baxşe ki 2231 ğətnomədə təsdiğ bıə.

Muhəmməd Cəvad Zərif əmniyyət şura tərəfo jıqonə siyasətonış bə peşo okırinə iyən ğanun və multi lateralizmi ləğv karde mənodə bə hisob varde və votıeş: Amerkə xəbisə siyasəton barədə hətto əmniyyət şuraədə i qılə iclos həm təşil bə ni; və hol ım ki əks bəzi çı Avropa kişvəronku bəştə ehdəmonon əməl karde əvəzi əmniyyət şura be abru-həyo karde holədən.

Zərif təkidış karde: Amerkə de fişar-təziği pidəş ta əmniyyət şura 2231 ğətnomə barədə əv həm bə Vaşenqtoni rəsmi şəxson milli əsos təxliyon bəyon kə və təəssufi ki İ Bıə Milləton Təşkilat həm pesoxtə bıə fakt sənədon hozzo karde holədəy.

İroni xarıci vəzir çı İ Bıə Milləton Təşkilati ım rəftori məhkumış karde və votışe: İron de çokə rəftori, ıştə həxədə bıə reaksiya nışo doeku ıştənış oqəte ta ətomiyə sazışi zərfiyyətiku ijən istifodə bıbu.

Zərif təkidış karde ki İroni ətomiyə fəaliyəton tam çı ətom beynəl xalğ təşkilati nezarəti jentonədəy və saxtə nezarət-manitorinqon ijən dəvom kardedə.

İroni xarıci vəzir, sulh və əmniyyəti barədə həm bə Fars dıyoədə İroni tədbiron işorəş karde və pidəş be ki reqiyonal əloğəon jentonədə və de hamsoyə kişvəron həmkari yolə kişvəron heqmonəti vey qəte bıbu; Zərif ijən bə İroni mıstəğil bey və ım roədə Amerkə 40 sornə məğlubiyəti təkidış karde.

Tags