iyul 02, 2020 23:58 Asia/Tehran
  • Ğalibaf tələbış karde: sionist rejimi deşmənə hərəkəton iyən işğal siyasəton bəpe sə bıbu.

İroni islamiyə şura məclesi rəis qıləy məktubədə dınyo parlamentonku tələbış karde ki rə sionist rejimi cinoyəton vədə ciddi reaksiya nışo bıdən.

Muhəmməd Bağır Ğalibaf ım məktəbəd sionist rejimi siyasətonış təhrikəkə, ğeyri ğanuni iyən beynəl xalğ sulh və əmniyyəti poymoləkə zınəş be və bə Fələstin məzlumə millətiku himoyədorəti dəvom təkidış karde.

Ğalibaf bə sionist rejimi işğal siyasətidəvom əv həm beynəl xalğ təşkilaton iyən umum iştimaiyəti tələbon əks işorə və təsdiğış karde: jıqonə ğanunə hərəkəton hukmən məntəğədə bevəcə təsiron bois bəbe.

İroni islamiyə şura məclesi rəis dınyo parlamenton iyən beynəl xalğ təşkilatonku tələbış karde ki sionist rejimi ım xəbisə siyasəton vədə rə ciddi əməliyə koon əncom bıdən.

Ğalibaf həmçınin ımruj de Həmas təşkilati siyasi idarə İsmail Həniyyə iyən Fələstini islamiyə cəhad hərəkati yol Ziyad Əlnəxalə telefoni sohbətış karde.

İroni islamiyə şura məclesi rəis ım telefoni rabitəonədə bə Fələstin millətiku himoyəon təkidış karde.

komment