Jul 02, 2020 23:59 Asia/Tehran
  • Amerkə terroristə hərbiçiyon bəpe məntəğəku xususən Suriyəku xaric bıbon.

İroni prezident bə Suriyə milli hakımiyət iyən mıstəğiləti ehtırom noe qıləy ğəti məsələ zınəş be və təkidış karde ki de Amerkə işğal siyasəton sə bey Suriyə həmmə məntəğəonədə bəpe Dəməşği hakımiyət hevuj bıbu.

Həsən Ruhani zinə Astanə nomo bıə siyasi prossesi uzv bıə kişvəron ali rəsmi şəxson cəmədə bə Veladimier Putin və Rəcəb Təyyeb Ərdoğan votışe: Suriyədə Amerkə rejimi işğalçiyon ğeyri ğanuni iştirok ım kişvər və məntəğədə be stabil şərayeti icodış karde.

Ruhani bə Suriyə milləti əleyh bıə Amerkə dıvləti tojə sanksiyaon qıləy ğeyri insoni hərəkət bə hisobış varde ki çəy hədəf ım kişvərədə Amerkə siyasi hədəfon çərçivədəy iyən təkidış karde: Amerkə jıqonə siyasəton iğtisodi terrorizm iyən bəşər həxon poymoləkəy.

İroni prezident votışe: İron dəvardə dıvraniku vey və de ğudrəti Suriyə millət iyən dıvlətiku himoyədorəti bəkarde iyən Amerkə jıqonə ğeyri insonə ğərolon İron və Suriyə dostə mıttəfiğə kişvəron miyono coəti bois nı bəbe.

Ruhani əlovəş karde: Amerkə bəpe oğo bıbu ki de hərbi əbzar və terroriston vasitə Suriyədə əməli nıbıəçiyon ısət həm de fişar-sanksiyaon əməli nibəbe.

İroni prezident dəvomədə bə Suriyədə mubarizəon tosə terrorizmi kamilən məhv bey işorə və əlovəş karde: ım meydonədə ğeyri hərbion con və əmniyəti oqəte sayədə bəpe bə terroriston həm icozə mədəmon ki ğeyri hərbion və be qınohə insononku bənə sipər istifodə kon.

Tags