iyul 04, 2020 23:57 Asia/Tehran
  • İroni məhkəmə təşkilati bəşər həxon irarə rəis: Amerkə bəşər həxon, muğavimət fərmondə terror karde mənodəy.

İroni məhkəmə təşkilati bəşər həxon irarə rəis insonə həxon prinsipon çı Amerkə mənafe siyasətonədə qiriftor bıə məsələ zınəş be və votışe: Amerkə bəşər həxon bə zu iyən təzviri əsose.

Əli Bağıri Kəni de İraği Həşduş-şəəbi şəhid bıə fərmondə şəhid Əbo Məhdi Əlmuhəndesi ailə vindemonədə votışe: İraği millət deştə con iyən dıli Amerkə tərəfo pesoxtə bıə bəşər həxon dərk kardən.

Əv rasisti iyən istikbori zoti çı Amerkə rejimi xosusiyət bə hisobış varde və votışe: Amerkə fəxrin qırd simvolon-nokəçiti iyən ğətliamədə rol ifo kardedən.

İroni məhkəmə təşkilati bəşər həxon irarə rəis ijən bə şəhid Əbo Məhdi Əlmohəndesi vırə insonon coni oqəte hərəkətonədə erjinə roli işorə və təkidış karde: muğaviməti şəhidon kəsoni hestinə ki dınyoədə muğavimət və cəhodi de hiç çəy əvəz nıkardən.

təğ

komment