avq 12, 2020 11:17 Asia/Tehran
  • Koronavirusi barədə oxonə xəbon, İronədə bə 289 həzo nəfər nezi çı Covid-19 qətə kəson çok bin.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: tosə bə ısət İronədə 331189 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıən ki çəvonku de xoşbəxtiyəti 28 həzo nəfər nezi noxəşxonəonku mırxəs iyən ozod bıən.

Bə həminə raporti əsos de təəsufi İronədə 18800 nəfər həm Covid-19 pandemiya iyən virusi nəticədə mardən.

Bə ğəti testi əsos, dəvardə 24 saəti mıddətədə təğribən 2345 nəfər İronıj Korona qətəşone ki çəvonku veyni noxəşxonəonədən.

Əmmo Dınyoədə Korona qəte kəson miğdor bə 21 milyon nəfər rəseydə ki çəvonku təğribən 740 həzo nəfər həm mardən.

Məntəğəku xəbəon həm jığo nişo doydə ki Korona pandemiya vey kişvəronədə de şiddəti dəvom kardedə.

Covid-19 pandemiya iyən virusi nəticədə Fələstin işğali ərazi, Tırkiyə, Ğəzaxıstan iyən Uzbəkistanədə vəziyət vey qəvonine.

Tojədən İroni prezident Həsən Ruhani bə kişvərədə Koronavirusi vaksəni soxte çərçivədə bıə cari səy-cıhdon dəvom işarəş karde iyən votışe: tosə bə oxonə nəticəon dast peydo karde xoto İronədə muhimmə koon əncom bey holədəy.

komment