avq 13, 2020 10:46 Asia/Tehran
  • Zərif: İroni siloh sanksiaon mıddəti dıroz kardeyro Amerka bepeşt-bekomək mandəy.

İroni xarıci vəzir təkidış karde: bepeşt mande iyən bezu bey xoto Amerkə çı Fars dıyo həmkari şura sərkatibi şəxsi nəzəon bənə reqional icma bə hisob vardedə.

Muhəmməd Cəvad Zərif zinə ıştə Tvitter şəxsi səhifədə nıvışteşe: İroni siloh sanksiaon mıddəti dıroz kardeyku pesoxtə bıə beəsosə himoyəon nışo dodero Amerka anədə bepeşt və coili mandəy ki bə Fars dıyo həmkari şura sərkatibi şəxsi nəzəon bənə reqional icma istinad kardedə və hol ım ki həmonə şəxsi sohbəton de zu bəyon bıə.

Zərif ıştə mesajədə İroni siloh sanksiaon mıddəti dıroz karde barədə bə Fars dıyo həmkari şura sərkatibi pesoxtə bıə sohbəton Ğətəri nışo doə reaksia işarəş karde iyın votışe: həmmə kəs zındən ki məntəğə iyən Fars dıyo həmkari şuraədə uzvon bə ım məsələ rozi nin.

Fars dıyo həmkari şura sərkatib Nayef Fəllah Mubarək Əl-Həcrəf tojədən de Amerkə anti İron siyasəton həmohənq de bə i bıə milləton təşkilati məktub vığande İroni siloh sanksiaon mıddəti dıroz bey tələbış karde ki Amerkə diğğət iyən rizoyəti bois bıə.

Im qıle holədəy ki Ğətəri xarıci vəzarətxonədə de terrorizm mubarizə bardero məxsus nəmayənəd Mutləğ Bin Majid Əlğəhtani zinə bə Əlcəzirə kanali votışe: Fars dıyo həmkari şuraədə nəzəon çın şura xarıci vəziron iclosi vositə təin bıdə iyən İroni siloh sanksiaon barədə şura sərkatibi şəxsi nəzəon çı kişvəron siyasət-nəzə ni.

komment