avq 14, 2020 12:27 Asia/Tehran
  • İronədə bə 292 həzo nəfər nezi çı Koronavirusi qətə kəsonku çok bin, İron Remdesiviri sadir karde bəzne.

İroni səhiyyə vəzarətxonə sıxanəvot elanış karde: tosə bə ısət İronədə 336324 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıən ki çəvonku de xoşbəxtiyəti təğribən 292 həzo nəfər noxəşxonəonku mırxəs iyən ozod bıən.

Bə həminə raporti əsos iyən xanım Simasadat Lari nəğliku, de təəsufi İronədə 19162 nəfər həm Covid-19 pandemiya iyən virusi nəticədə mardən.

Bə ğəti testi əsos, dəvardə 24 saəti mıddətədə təğribən 2625 nəfər İronıj Korona qətəşone ki çəvonku 1246 nəfər noxəşxonəonədən və co noxəşon damon bıən.

Ğeyd kardənine ki dınyoədə Korona qəte kəson miğdor bə 21 milyon nəfər rəseydə ki çəvonku təğribən 747 həzonəfər həm mardən.

Xəbəon jəğo nişo doydə ki Filipin, Cənubi kariya, Ərəbiston iyən Fələstin işğali əraziədə Korona pandemiy de şiddəti dəvom kardedə.

Koronavirus həmçenin çı İndoneziya iğtisodi inkişofi suğut iyən kam bey bois bıə.

Əmmo İronədə de Koronavirusi mubarizə barde sahədə koon dəvomədə həm xəbə omə ki İroni Anti korona soxtə bıə damon Remdesivieri sadir və ixracat bınızonədə bino bəbe.

Tojədən Rusiyədə bıə İroni səfir Kazim Cəlali həm Maskva səhiyyə və damon sistemədə Koronavirusi vaksini kəşf kardeyku İroni xuşhali iyən rizoyəti bə ım kişvəri rəsmi şəxson elanış karde.

təğ

komment