sen 20, 2020 11:32 Asia/Tehran
  • İronədə 357 həzo nəfəriku vey Koronavirusi qətə kəson çok bin.

İroni səhiyyə vəzarətxonə sıxanəvot elanış karde: tosə bə ısət İronədə 419043 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıən ki çəvonku de xoşbəxtiyəti 357632 nəfər noxəşxonəonku mırxəs bıən.

Bə həminə raporti əsos iyən xanım Simasadat Lari nəğliku, de təəsufi İronədə 24118 nəfər həm Covid-19 pandemiya iyən virusi nəticədə mardən.

Bə ğəti testi əsos, dəvardə 24 saəti mıddətədə 2845 nəfər İronıj Korona qətəşone.

Tosə ısət dınyoədə Korona qətə kəson miğdor 30 milyon nəfəriku dəvarde ki çəvonku təğribən 956 həzo nəfər həm mardən.

Fələstin işğali əraziku həm xəbə omə ki bə 180 həzo nəfər nezi Covid-19 pandemiya qətəşone ki 2000 nəfər çəvonku mardən.

Dınyo iyən Məntəğəku xəbəon jığo nişo doydə ki Korona pandemiya vey kişvəronədə de şiddəti dəvom kardedə iyən virusi pandemik rəftori tojə pik yaxot cərəyon bino bıə.

təğ

komment