sen 23, 2020 11:41 Asia/Tehran
  • Ruhani: ımruj dınyo bə ğoldoron iyən mıstəkbiron ne vote faxte.

İroni prezident votışe: Amerkə karde nibəzne muzakirə ya xot canqi bəmə icbor bıkə.

Həsən Ruhani zinə şəv i bıə milləton təşkilati 75-ə umumiyə har sornə iclosədə ki onlayn bərpo be ıştə sohbətonədə bə sultə nizomi zəmoni sə bey işarəş karde və votışe: əmniyət şura 2231 ğətnomə barədə iyən ım şuraku sue istifodə karde macəraədə 2 kərə bə Amerkə ğeyri ğanuni tələbon ne vote, nə fəğət bo İron bəlkəm ğərb dınyo heğemoni zəifəti iyən bə izolasiya tərəf hərəkət karde həğiğətiku himoyə əkəyonro qıləy yolə səbarzəti be.

Ruhani bə ım nuktə təkidış karde ki de sanksiya jimon karde saxte əmo çəy sə vey saxt be istiğlol iyən vabəstə jimon kardeye və ıştə sohbəton dəvomədə votışe: İron bənə Asiya ğərbədə bıə kanə diplomasiya soib bıə kişvəri bəştə demokratik nizomi fəxr kardedə.

İroni prezident işarəş karde ki kalion insonə həxiku qəp jeydən əmmo əmələn de makzimum fişaron İroni miləti məişət, səlomət iyən həyati hədəf qətəşone və əlovəş karde: əvon və çəvon mıttəfiğon Fələstin, Əfğaniston, Yəmən, Suriyə, İrağ, Livan, Livi, Sudan iyən Sumaliədə bıə həmmə canqonədə sərost bə otəş rost kard məşğulin əmmo məntə kişvəron iradəon vədə ıştə oşkorə məğlubiyəti ğəbul karde əvəzi İroni bənə məsul elan kardedən.

Ruhani bə votemon, de radikalizm iyən işğalçiyəti mubarizə barde və sulh iyən stabiletiku himoyədorəti karde çərçivədə bıə İroni səy-cəhdonış aşmarde və bə yodış varde: kalion de Səddam mubarizə barde iddio bə məntəğə omin və hol ım ki ıştən anti İron 8 sornə canqi mıddətədə əy təchiz kardışone, ısət həm de terrorizm və İŞİD mubarizə bardeyku qəp jedən iyən DAEŞİ icod karde cinoyətədə məntəğə millətonku tələbkorin.

İroni prezident bə Asiya ğərb məntəğədə çand 100 millyard dollar həvatə bıə silahon işarəş karde ki ım məntəğə bə silah anbo əvəz karde bois bıə iyən votışe: Amerkə de pesoxtə bıə iddio İroni bə ətomiyə silahon soxte mıttəhəm kardedə və hol ım ki bəşəriyəti tarixədə ətom silahonku istifodə karde cinoyəti bəştə nomi ğeyd kardəşe iyən Asiya ğərb məntəğədə ətom bombaon soib bıə yeqane rejim çəvon dəğəlbozətiədə hənək kardedə.

təğ

komment