sen 24, 2020 11:28 Asia/Tehran
  • İroni bepilotə təyyorəon çı Amerkə ğırəkə təyyorə kırnə kəştion mışohidə kardışone.

İroni Sepah təşkilati dıyo ğıvvon fərmondə votışe: İroni bepilotə bumi təyyorəon mıvəffəğ bıən çı Amerkə ğırəkə təyyorəon kırnə kəştionışon bə Hormuzi tanqə varid bey bənav muşahidə iyən təğib kon.

Qeneral Əli Rıza Tənqsiri ım xəbə barədə əlovəş karde: həminə əməliyotədə çı Amerkə terroristə ərtışi Nimitz nomo ğırəkə təyyorəon kırnə yolə kəşti de çəy bə ico bıə 7 qılə qədə hərbi qəmion bə Hormuzi tanqə varid bey bənav de İroni bepilotə bumi təyyorəon muşahidə iyən təğib bin.

Qeneral Əli Rıza Tənqsiri əlovəş karde: İroni Sepah təşkilati həmməy dıyo ğıvvon əməliyoton de İroni bumi  bepilotə təyyorəon tam kontorol beydən.

İroni Sepah təşkilati dıyo ğıvvon fərmondə ijən təkidış karde ki Fars və Omman dıyo iyən Hormuz tanqədə harcurnə hərəkəton de İroni ım bepilotə təyyorəon muşahidə kardəninin.

Zinə qıləy mərosimi vositə 188 qılə tojə və muasirə vertəliyot iyən bepilotə təyyorə rəsmən bə İroni Sepah təşkilati dıyo ğıvvon əlovə be.

 

təğ

komment